baner_oferta

 

DOTACJE UNIJNE – DORADZTWO

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zapewniamy:

 • Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
 • Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną
 • Dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta
 • Przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej
  i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
 • Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

DORADZTWO KREDYTOWE

Współpracujemy aktywnie z wieloma instytucjami finansowymi. Nasi klienci bardzo często korzystają
z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (kredyty i pożyczki bankowe), przez co udało nam się nawiązać współpracę z większością banków w Polsce. Przygotowywane przez nas biznes plany są nieodłącznym elementem procesu pozyskiwania środków na inwestycje i ułatwiają bardzo często naszym klientom weryfikację założeń i spodziewanych efektów.  Dodatkowo pozyskujemy kapitał na inwestycje z instrumentów oferowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW, głównie pożyczek i kredytów preferencyjnych oraz podlegających umorzeniu.
Nasze częste kontakty z instytucjami finansowymi i kompleksowe doradztwo pozwalają szybciej i łatwiej uzyskać wymagane finansowanie, a tym samym dołączyć wymaganą dokumentację do wniosku (promesa lub umowa kredytowa).


BADANIA i USŁUGI ŚRODOWISKOWE

Realizacja zamierzeń w zgodzie z przepisami ochroną środowiska stanowi istotny element procesu inwestycyjnego oraz jest często warunkiem koniecznym przy aplikowaniu o środki z funduszy europejskich.

Oferujemy:

 • Opracowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • Opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wymaganym przez organ administracji, w tym m.in.:
  – analizy oddziaływania na ornitofaunę – monitoring ornitologiczny (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika),
  – analizy oddziaływania na chiropterofaunę – monitoring nietoperzy (chiropterologiczny-elektrownie wiatrowe),
  – analizy oddziaływania na obszary NATURA 2000, siedliska gatunku fauny i flory chronione przepisami o ochronie przyrody (przedsięwzięcia infrastrukturalne, elektrownie wodne)
 • Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • Przeglądy ekologiczne
 • Stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska

Dodatkowo razem z naszym partnerem firmą SEMPER POWER realizujemy wspólne projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Nasi doradcy prowadzą klienta przez cały proces inwestycyjny. Mamy dla naszych klientów kompleksową ofertę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i zapewniamy doradztwo na każdym etapie inwestycji.

W celu rzetelnej i sprawnej obsługi inwestycji w zakresie ochrony środowiska współpracujemy z wieloma specjalistami, wywodzącymi się ze środowisk branżowych i naukowych posiadającymi duże doświadczenie obejmujące przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (drogowych) i związanych
z energetyką odnawialną (farmy wiatrowe, małe elektrownie wodne, fotowoltaika).


KOJARZENIE PARTNERÓW

Dzięki licznym kontaktom z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa z różnych branż i krajów oraz zwiększającej się stale liczbie naszych klientów, skutecznie pomagamy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, negocjacjach handlowych i w podjęciu owocnej współpracy.

Zapewniamy:

 • Wyszukanie potencjalnych partnerów biznesowych
 • Sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych
 • Analizę konkurencyjności oferowanych produktów
 • Organizowanie spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi, handlowymi
 • Tłumaczenia dokumentów i doradztwo w zakresie przygotowania umów współpracy, kontraktów handlowych
 • Pomoc w negocjacjach
 • Pozyskanie dofinansowania na rozwój eksportu, ze środków krajowych lub regionalnych