DOTACJE UNIJNE – DORADZTWO

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zapewniamy:

 • Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
 • Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną
 • Dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta
 • Przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej
  i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
 • Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

DORADZTWO KREDYTOWE

Współpracujemy aktywnie z wieloma instytucjami finansowymi. Nasi klienci bardzo często korzystają
z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (kredyty i pożyczki bankowe), przez co udało nam się nawiązać współpracę z większością banków w Polsce. Przygotowywane przez nas biznes plany są nieodłącznym elementem procesu pozyskiwania środków na inwestycje i ułatwiają bardzo często naszym klientom weryfikację założeń i spodziewanych efektów.  Dodatkowo pozyskujemy kapitał na inwestycje z instrumentów oferowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW, głównie pożyczek i kredytów preferencyjnych oraz podlegających umorzeniu.
Nasze częste kontakty z instytucjami finansowymi i kompleksowe doradztwo pozwalają szybciej i łatwiej uzyskać wymagane finansowanie, a tym samym dołączyć wymaganą dokumentację do wniosku (promesa lub umowa kredytowa).


BADANIA i USŁUGI ŚRODOWISKOWE

Realizacja zamierzeń w zgodzie z przepisami ochroną środowiska stanowi istotny element procesu inwestycyjnego oraz jest często warunkiem koniecznym przy aplikowaniu o środki z funduszy europejskich.

Oferujemy:

 • Opracowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • Opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko w zakresie wymaganym przez organ administracji, w tym m.in.:
  – analizy oddziaływania na ornitofaunę – monitoring ornitologiczny (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika),
  – analizy oddziaływania na chiropterofaunę – monitoring nietoperzy (chiropterologiczny-elektrownie wiatrowe),
  – analizy oddziaływania na obszary NATURA 2000, siedliska gatunku fauny i flory chronione przepisami o ochronie przyrody (przedsięwzięcia infrastrukturalne, elektrownie wodne)
 • Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • Przeglądy ekologiczne
 • Stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska

Dodatkowo razem z naszym partnerem firmą SEMPER POWER realizujemy wspólne projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Nasi doradcy prowadzą klienta przez cały proces inwestycyjny. Mamy dla naszych klientów kompleksową ofertę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i zapewniamy doradztwo na każdym etapie inwestycji.

W celu rzetelnej i sprawnej obsługi inwestycji w zakresie ochrony środowiska współpracujemy z wieloma specjalistami, wywodzącymi się ze środowisk branżowych i naukowych posiadającymi duże doświadczenie obejmujące przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (drogowych) i związanych
z energetyką odnawialną (farmy wiatrowe, małe elektrownie wodne, fotowoltaika).

BADANIA STATUSU MŚP

Bardzo ważną kwestią, szczególnie w przypadku dotacji unijnych, jest określenie statusu przedsiębiorstwa i jego przynależności do MŚP. Procedura określania statusu jest bardzo skomplikowana, a przepisy z nią związane bardzo niejasne i niejednoznaczne. Istniejąca definicja MŚP jest nieprecyzyjna, jej interpretacje bardzo różne, szczególnie w przypadku firm powiązanych i partnerskich.

Nasza usługa badania statusu MŚP polega przede wszystkim na:

 • weryfikacji i ustaleniu stanu zatrudnienia i danych finansowych, z uwzględnieniem powiązań kapitałowych i osobowych między podmiotami
 • analizie powiązań osobowych między przedsiębiorstwami, w tym członków rodzin działających w zarządzie firm, będących udziałowcami, członkami rad nadzorczych
 • analizie pod kątem rynków, na których działają przedsiębiorstwa (rynek właściwy, pokrewny)
 • analizie skomplikowanych powiązań kapitałowych między przedsiębiorstwami np. podmiotami zagranicznymi, publicznymi
 • pomocy w przypadku sporów z urzędami przyznającymi i wypłacającymi dofinansowanie i pomoc publiczną
 • uzyskaniu ew. interpretacji z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ULGA B+R i IP BOX

Ulga na działalność badawczo – rozwojową funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Mogą z niej korzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R, bez względu na branżę czy wielkość firmy. Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie jest też uzależniona od wyników prowadzonych prac badawczych. IP BOX z kolei (Innovation Box) pozwala na skorzystanie z obniżonej do 5% stawki PIT i CIT przez przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Korzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R.

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie i pomoc m.in. w zakresie:

 • identyfikacji prac badawczo – rozwojowych kwalifikujących się do uzyskania ulg
 • przygotowania dokumentacji wewnętrznej w firmie w zakresie prac badawczych i niezbędnej do skorzystania z ulgi B+R i IP BOX
 • wsparcia w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej związanej z ulgami
 • wystąpienia o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej

W zakresie ulg podatkowych współpracujemy na stałe z renomowaną kancelarią prawno – podatkową. Nasi klienci, nie tylko realizujący dofinansowane projekty badawcze, korzystają na bieżąco z ulgi B+R i IP BOX, generując wymierne korzyści finansowe.

AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH

Mamy problem z rozliczeniem projektu

Mamy mieć kontrolę projektu i nie mamy pewności, że jest prawidłowo realizowany

Nie jesteśmy już w 100% przekonani do firmy, która nas rozlicza

Chcielibyśmy zweryfikować naszą dokumentację zanim trafi do instytucji rozliczającej dotację

Te postępowania ofertowe podobno są nieprawidłowe. Potrzebujemy pomocy

„Musimy zrobić audyt naszego projektu unijnego”

Takie zdania słyszeliśmy wiele razy od przedsiębiorców realizujących projekty z inną firmą doradczą lub własnymi siłami i pracownikami. Praktycznie wszyscy ci przedsiębiorcy zostają później naszymi klientami, rezygnując z wcześniej wybranego sposobu koordynacji i rozliczenia projektu unijnego. Nic dziwnego, ponieważ ilość i rodzaj błędów, które znajdujemy w ich projektach, są często bardzo duże i niepokojące.

W ramach usług audytu zajmujemy się przede wszystkim:

 • weryfikacją czy projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie
 • sprawdzeniem prawidłowości przeprowadzonych postępowań ofertowych, analizą dokumentacji z wyboru dostawców
 • sprawdzeniem poprawności ewidencji księgowej wydatków w ramach projektu, sposobu ich dokumentowania
 • weryfikacją kwalifikowalności poniesionych kosztów
 • analizą wniosków o płatność, wypłat i wydatkowania zaliczek
 • weryfikacją sprawozdawczości z realizacji projektu oraz sposobów monitorowania realizacji celów projektu

Referencje dostępne po przesłaniu danych kontaktowych na adres: biuro@zaga.pl.

Każdą usługę audytu wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu projektu i planowanego audytu.

KOJARZENIE PARTNERÓW

Dzięki licznym kontaktom z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa z różnych branż i krajów oraz zwiększającej się stale liczbie naszych klientów, skutecznie pomagamy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, negocjacjach handlowych i w podjęciu owocnej współpracy.

Zapewniamy:

 • Wyszukanie potencjalnych partnerów biznesowych
 • Sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych
 • Analizę konkurencyjności oferowanych produktów
 • Organizowanie spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi, handlowymi
 • Tłumaczenia dokumentów i doradztwo w zakresie przygotowania umów współpracy, kontraktów handlowych
 • Pomoc w negocjacjach
 • Pozyskanie dofinansowania na rozwój eksportu, ze środków krajowych lub regionalnych
NewsletterZapisz się na nasz newsletter

... i zawsze bądź na bieżąco z aktualnościami!

Zapisując się na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach przesyłania informacji marketingowych przez firmę Zaga s.c.